تنوع زیستی و طبیعت
Biodiversity and Nature
درباره وبلاگ


تنوع زیستی به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسم های زنده از هر منبع شامل اکوسیستم های زمینی، دریایی و اکوسیستم های آبزی، همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم ها را تشکیل می دهند، می باشد. تنوع زیستی علاوه بر آنکه نیازهای ضروری و اولیه انسان ها را نظیر خوراک، پوشاک و مسکن فراهم می آورد، سلامت و شادابی روح و جسم، رونق اقتصادی و پیشرفت روزافزون و همه جانبه ما را نیز تضمین می کند. روند رو به رشد تهدید این گنجینه حیات سیاست مداران و متفکران را به توجه بیش از پیش به این مقوله معطوف داشته است.

مدیر وبلاگ : شهرام صمدی خادم
نظرسنجی
چقدر با مبحث " تنوع زیستی " آشنایی دارید؟


 1- قطعنامه ها و تصمیمات سازمانهای بین المللی

یكی از ویژگیهای اصلی سازمانهای بین المللی این است كه تعداد خیلی كمی از آنها قدرت تصویب متون الزام آور حقوقی را دارند. تنها سه سازمان از میان همه سازمانهایی كه با موضوعات حفاظت از محیط زیست مربوط می شوند، چنین قدرتی را دارند. بدین ترتیب، سازمانهای بین المللی از زمان ظهورشان در قرن نوزدهم، قطعنامه های غیر الزام آوری را خطاب به دولتهای عضو تصویب نموده اند. این رویه طی سالها، بویژه در حوزه های جدیدی از مقررات بین المللی همانند حفاظت از محیط زیست، اهمیت فزاینده ای پیدا كرده است. «توصیه نامه ها» و «اعلامیه های اصول» كنفرانس هایی همچون استکهلم یا اجلاسهای برنامه محیط زیست ملل متحد (ونکوئر 1976، مار دل پلاتا 1977، نایروبی 1978) تأثیر عظیمی بر تكامل حقوق بین الملل محیط زیست داشته است.

علاوه بر این، تكثر سازمانهای بین دولتی، تعداد و تنوع متون غیر الزام آور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش داده است، زیرا كه آنها ابزارهای اصلی بیان برای اكثر سازمانها محسوب می شوند. با توجه به قطعنامه های متعددی كه از طریق اجماع تصویب و در عمل اجرا شد و به آنها استناد گردید، ممكن است استدلال شود كه آنها در حال حاضر یك منبع شناخته شده حقوق بین الملل را تشكیل می دهند كه در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پیش بـینی نشده است یـا اینكه فـن نوینی بـرای ایجاد قـواعد حقوقی بـین المللی می باشند. این فن بویژه در تثبیت قانون برای حوزه های جدیدی كه در آن تصمیمات سریع مورد نیاز می باشد مثل حقوق بشر، كشف و بهره برداری از فضای بیرونی جو و بستر اعماق دریا و حقوق محیط زیست موثر می باشد.

شورای امنیت ملل متحد بواسطه كاركردهای حفظ صلح خود و دیگر نقش های اعطایی به آن، یكی از معدود نهادهایی است كه می تواند تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید. اقدامات آن در رابطه با نابودی زیست محیطی در خلیج فارس پس از تجاوز عراق به كویت، حاكی از نگرانی شدید نسبت به حفاظت از محیط زیست طی مخاصمات مسلحانه می باشد.علاوه بر این، مطابق ماده 5 كنوانسیون مربوط به منع استفاده نظامی یا دیگر بهره برداری های خصمانه از فنون تغییر محیط زیست، هر دولت عضوی كه بر این باور است كه دولت عضو دیگر تعهداتش را نقض می كند، می تواند نزد شورای امنیت شكایت نماید. دولت اخیر، ممکن است بپذیرد كه با قدرت تصمیم گیری تحقیق شود که آیا دولت شاكی به علت نقض كنوانسیون مزبور آسیب دیده یا ممکن است آسیب ببیند. به هر حال، نتایج چنین تصمیمی مورد بحث نمی باشند. بدون شك آنها شامل اعمال مواد 36 و 37 منشور ملل متحد كه شیوه های حل و فصل اختلافات را توصیه می كنند، خواهند بود.

سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) در زمینه حفاظت از محیط زیست صلاحیت وسیع تری دارد. این سازمان دولت های صنعتی با اقتصاد بازار می تواند به منظور تحقق اهداف خویش تصمیماتی را اتخاذ نماید، كه همه اعضایش را ملزم نماید مگر اینکه به گونه ای دیگر بیان شده باشد. به هر حال ماهیت این سازمان به عنوان یك نهاد مطالعاتی و مشاوره ای، به این معنی است كه عـملاً تصمیمات زیـست محیطی الزام آور نادر و غیر معمول می باشند و وقتی كه اتخاذ می شوند عموماً به موضوعات فنی محدود همانند مبادله اطلاعات در خصوص بایفنیل پلی كلرینه ها (PCBs)، پذیرش متقابل داده ها در بررسی های شیمیایی، و تأسیس یك ركن چند جانبه برای مشاوره و نظارت و مراقبت بر تخلیه فضولات رادیو اكتیوی در دریا می پردازند.

بر عكس آن در اتحادیه اروپا صادق است كه قدرت تصویب دو نوع اقدامات الزام آور را به اعضای خود تفویض نموده است: «مقررات» اجباری با همه اجزاء و مولفه های آن كه در همه دولت های عضو مستقیماً قابل اعمال می باشند و «رهنمودها» و دستورالعمل هایی كه هر دولتی را ملزم می نمایند تا به یك نتیجه خاص برسد اما ابزارها و شیوه های كنترل انفرادی دولت را واگذار می كنند. متون بیشماری كه دارای ویژگی اجباری هستند، عموماً به شكل رهنمودهایی راجع به آلودگی آب و هوا، تخلیه فاضلاب و حفاظت از گونه های حیوانات وحشی به تصویب رسیده اند.این رهنمودها به دولت های عضو اجازه می دهند تـا موضوعات زیست محیطی در داخل جـوامع مزبور را بـه طور مشترك تنظیم و قاعده مند كنند.

قطعنامه های صادره از كنفرانس ها یا سازمانهای بین المللی اغلب به شكل «توصیه نامه های رهنمودی» یا «اعلامیه ی اصول» می باشند.

«توصیه نامه های رهنمودی»، حجم عظیمی از اعمالی را تشكیل می دهند كه سازمانهای بین دولتی برای دولت های عضو به آنها مبادرت می ورزند. اهمیت چنین توصیه نامه هایی از حقوق سازمان های بین المللی نشأت می گیرد. دولت های عضو در الحاق به یك نهاد بین المللی، تعهدات مندرج در سند مؤسس سازمان مزبور را كه اغلب به صورت كلی یا در عبارتهای چكیده تدوین شده، آزادانه می پذیرند. یكی از كاركردهای اركان تشكیل دهنده سازمان، تشریح و تفصیل تعهدات دولت های عضو در موارد مشخص و معین می باشد. قطعنامه های مصوب ارکان ذی صلاحی كه از طرف این سازمان سخن می گویند برای تفسیر و بكارگیری قواعد كلی مزبور، مورد استفاده قرار می گیرند. توصیه های مزبور اگر چه رسماً اجباری نیستند، اما خطاب به دولتهای عضو، خط مشی ها و تفاسیر معتبری را پایه گذاری می کنند كه به طور كلی بایستی به آنها احترام قابل ملاحظه ای گذاشت.

«تـوصیه های رهنمودی» مرتبط با حفاظت از محیط زیست، نـقش مـهمی در فعالیتهای اكثـر سازمانهای غیر دولتی و به طور كلی در تـوسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایفا نموده اند. مجمع عمومی سازمـان مـلل متحد در خصوص تغییرات جهانی آب و هوا، قطب جنوب، ماهی گیری با تورهای شناور، توسعه پایدار و در واقع تقریباً همه موضوعات نگران کننده بین المللی، قطعنامه هایی را تصویب نموده است. سازمان همكاری توسعه اقتصادی (OECD) در خصوص موضوعاتی همچون فرآورده های خطرناك، آلودگی فرامرزی، گردشگری، مدیریت فاضلاب، رابطه میان محیط زیست و اقتصاد، مدیریت منابع طبیعی و مدیریت مناطق ساحلی توصیه نامه هایی را در سطح منطقه ای تصویب نموده است.

«اعلامیه های اصول» از «توصیه نامه های رهنمودی» متمایز می باشند، از این نظر که آنها اقدام دقیقی را كه بایستی تعهد شود، پیش بینی نمی كنند، اما ممکن است خط مشی های كلی را جهت پیروی دولت ها تعیین نمایند و نیز ممكن است بر توسعه قواعد حقوقی بعدی تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشند. كاركرد دیگر اصول، اعلام اجماعی اجتماعی و بنیادین در خصوص مبنای منطقی اساسی برای یك پیكره حقوقی است. از این لحاظ، «اصول» یكی از اهداف بنیادین هر نظام حقوقی را كه شناسایی و تدوین ارزشهای اجتماعی نو ظهور می باشد كه در درون آن جامعه ضروری شناخته شده اند، برآورده می سازند. در سطح بین المللی این امر از طریق اعلامیه های تصویبی و اعلامی سازمانهای جهانی یا كنفرانسهای بین المللی قابل حصول می باشد.

شایـد اصول بیشتر از زمـینه های دیـگر حقوق بـین المـلل، به نحو گسترده ای در حقوق بـین المـلل مـحیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. همه متون مهم حقوق نرم در برگیرنده اصولی می باشند كه معین و مورد استقبال بوده و معنی واقعی و مشخصی در رویه قضایی و معاهدات بین المللی دارند. معاهده 1997 اتحادیه اروپا تحت عنوان شانزدهم، اصولی را تعیین نموده كه برای راهبری سیاست اروپایی در خصوص محیط زیست ارزشمند می باشند، اصولی كه به قوانین ثانویه در شورای اروپا شكل می دهند. بند 2 ماده 174 مقرر می دارد كه سیاست زیست محیطی شورای اروپا بایستی بر اصل احتیاطی و اصولی كه بر اساس آنها باید اقدام پیشگیرانه اتخاذ نمایند، مبتنی باشد كه در این شرایط آسیب زیست محیطی باید به عنوان یك اولویت در منبع اصلاح گردد و اینكه آلوده كننده بایستی خسارت پرداخت نماید.

مفهوم اصل و در صورت وجود ارزش حقوقی یك اصل، از یك نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر با تعاریف و كاربرد اصول مختلف تغییر می كند. اصول می توانند توصیفی باشند و بر ویژگیهای اساسی نهادهای حقوقی دلالت نمایند یا قواعد حقوقی بنیادین را تعیین نمایند و یا با ارزش قائل شدن برای قواعدی كه هنوز در اسناد حقوقی رسمی نمی گنجند، اگر چه مهم به نظر می رسند، شكاف های موجود در حقوق موضوعه (اثباتی) را پر نمایند. اصول می توانند بنیادین (برابری و قطعیت حقوقی) یا فنی (نسبیت) باشند. آنها ممكن است در قوانین اساسی و قواعد بنیادین، همانگونه كه در عرفهای حقوقی قارة اروپا آمده ظاهر شوند، یا ممكن است ساختاری حقوقی داشته باشند. به عقیده بعضی ها، یك اصل، سمت و سو و جهت كلی را كه حقوق موضوعه بایستی پیروی نماید، تصریح می نماید و مبنایی منطقی برای حقوق فراهم می سازد بدون اینكه خود قاعده ای الزام آور ایجاد نماید. بنا به تعریف دیگر، یك اصل، آنجائیکه درجه انتزاع خیلی زیاد است، به نحوی كه استنتاج تعهدات با درجه ای از قطعیت امكان پذیر نمی باشد و بدین ترتیب، حاشیه ای با اختلاف زیاد درك یا صلاحدید برای بازیگر می گذارد، قاعده ای برای رفتار نامشخص است.

اكثر اصول زیست محیطی اعلامی در اعلامیه ها، به یك شكل یا اشكال دیگری، در متون قراردادی، در دستور كار نهادهای خاص بین المللی و در رویه دولتها از نو پدیدار گشته اند. نفوذ اصول مندرج در اعلامیه استكلهم، منشور جهانی طبیعت و اعلامیه ریو 1992 در خصوص محیط زیست و توسعه غیر قابل انكار می باشد. دیگر اعلامیه های اصول، مستقیماً به ایجاد قواعد الزام آور منتهی شده اند، از جمـله مـنشور اروپـایی آب، توصیه های سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) 1974 كه در برگیرنده اصول مربوط به آلودگی فرامرزی می باشند، و بیانه اصول رفتار در زمینه محیط زیست یونپ (UNEP) 1978 برای راهبری دولتها به منظور حفاظت و بهره برداری هماهنگ منابع طبیعی تسهیمی میان دو یا چند كشور می باشند. نهایتاً حتی آنجائیكه اعلامیه های اصول مستقیماً به قواعد الزام آور تغییر شكل پیدا نمی كنند، ممكن است برای هدایت دولتها در تصویب قوانین مورد استفاده قرار گیرند. بدون اعلامیه استكلهم، احتمالاً قوانین ملی زیست محیطی، كمتر و ضعیف تر خواهد شد.

 

2- تصمیمات كنفرانس اعضاء / اجلاس اعضاء

 كنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات به روشنی بیان می كند كه دولتهای عضو موافقتنامه های بین المللی ممكن است موافقتنامه را تفسیر نمایند یا عبارات آن را از طریق رویه بعدی دولت تعریف نمایند. کنفرانسها یا اجلاس های تصمیم گیری اعضاء كه با موافقتنامه های زیست محیطی چند جانبه (MEAs) ایجاد می شوند، به نحو فزاینده ای تصمیمات تفسیری، توصیه نامه ها و دستورالعمل هایی برای اقدام را تصویب می نمایند. از آنجا که تصمیمات و توصیه نامه ها، درك و فهم مشترك دولت های عضو در خصوص قواعد و تعهدات مندرج در موافقتنامه مزبور را بیان می نمایند، می توانند ارزش حقوقی قابل ملاحظه ای داشته باشند. اقدامات توافقی مصوب اعضاء مشورتی معاهده قطب جنوب، مجموعه ای از مقررات رفتـاری واقـعی را بـرای همه فعالیت ها در منطقه جنوب تشكیل میدهند و خود نیز با تصمیمات و قطعنامه های با ارزش پندآمیزی بیشتر تـكمیل می شوند. در طی دهه 1960 به تنهایی حدود 74 اقدام توافقی، تصویب شد.

شبیه به همین، اجلاسهای رامسر، كنوانسیون تنوع بیولوژیكی (CBD) و كنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های در معرض انقراض (CITS)، توصیه نامه، تصمیمات و دستورالعمل های بیشمار و مفصلی را همچون دستورالعمل های بُن در خصوص دستیابی به منابع ژنتیكی و تسهیم عادلانه و برابر منافع ناشی از بهره برداری از آنها، مصوب كنفرانس ششم اعضاء كنوانسیون مربوط به تنوع بیولوژیكی که قبلاً بیشتر مورد بحث قرار گرفته، ایجاد نموده اند.

 

3- برنامه ها و طرحهای اقدام

در حالیكه «توصیه های رهنمودی»، دولتهای عضو یك سازمان بـین المللی را خطاب قـرار مـی دهند، «بـرنامه های اقدام» اغلب سازمانهایی كه آنها را تدوین نموده اند، مورد خطاب قرار می دهند و فعالیتهایی را كه طی یك دوره مشخص زمانی تعهد می نمایند، اعلام می كنند. بـرای مثال، جامعه اروپا از 1973 بـرنامه اقدام هایی را برای دوره های پنج ساله متوالی تصویب نموده است. مشابه همین، اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) در سال 1980 برنامه اقدام جهانی خود را تحت عنوان «راهبرد حفاظت جهانی» پیشنهاد نمود.

به طور طبیعی، معاهدات ایجاب می كنند كه دولت های عضو به رفتار خاصی متعهد شده یا از رفتار خاصی خودداری نمایند، اما اغلب ماهیت مشكلات زیست محیطی، تعیین مضمون دقیق تعهدات را غیر ممكن می سازد، بویژه هنگامی كه به آلودگی بلند مدت یا مشكلات طولانی مدت پرداخته می شود. نتیجۀ آن حتی در صورتیکه تعهدات مبهم باشد، قابل پیش بینی و ملال انگیزتر است. برای مثال، كنوانسیون ژنو 1979 در خصوص آلودگی فرامرزی طولانی مدت هوا مربوط به آلودگی «در فاصله ای است كه در آنجا به طور كلی تمییز بین منبع یا منابع انتشار آلودگی وجود ندارد». تعهدات دولت های عضو ،بجای وظایف دقیق ثابت، همكاری در زمینه تحقیق و اجرای برنامه مشترك نظارت مستمر و ارزیابی طولانی مدت آلودگی هوا می باشد. دولتهای عضو همچنین با تشریح سیاست ها و راهبردهای مبارزه با تخلیه آلوده كننده ها در فضا موافقت می نمایند. كنوانسیون پاریس جهت مبارزه با بیابان زایی در كشورهایی كه خشكسالی جدی یا بیابان زایی تـجربه می نمایند، بـویـژه در آفـریقا، بـرنامه های اقدامی در سطوح مـلی، زیـر منطقه ای و منطقه ی را در نظر گرفـته است كه از طـرف نـهادهـای بـین دولتی و غیردولتی مورد حمایت قرار می گیرد.

معاهداتی كه به برنامه های اقدام اشاره می نمایند، ممكن است با تعهداتی دقیق تر برای طرفین متعاهد از طریق انعقاد پروتكل های الحاقی به متن اصلی تكمیل شوند، برای مثال، كنوانسیون ژنو 1979 در خصوص آلودگی فرامرزی بلند مدت هوا، با مجموعه ای از پروتكل هایی كه دقت بیشتری به تعهدات دولت های عضو آن میدهند، تكمیل شده است. ترتیباتی مشابه همین برای بسیاری از معاهدات دریاهای منطقه ای موجود می باشد.

بدون تردید نخستین برنامه اقدام معروف، برنامه اقدام برای محیط زیست انسان، مصوب كنفرانس 1974 استكهلم در خصوص محیط زیست انسان می باشد. متن مزبور مركب از 109 توصیه نامه می باشد كه گاهی اوقات خطاب به دولت ها است و گاهی اوقات خطاب به سازمانهای بین المللی و گاهی اوقات به هر دوی آنها.

این متن نه تنها دلیل اقداماتی كه باید انجام شود را در بردارد بلكه حاوی توصیه نامه های رهنمودی نیز می باشد. در حقیقت، متن مزبور به عنوان مبنایی برای تعداد زیادی از اقدامات بین المللی اتخاذ شده از زمان تصویب آن، عمل كرده است، از جمله طرح بررسی زیست محیطی جهانی (مراقبت از زمین) به منظور ارزیابی وضعیت محیط زیست. همچنین این متن اساس كنوانسیونهای جهانی و مطالعات مورد حمایت سازمانهای بین دولتی گوناگون و برنامه دریاهای منطقه ای یونپ كه در سال 1974 آغاز گردید، بوده است. دستور كار 21 مصوب كنفرانس 1992 ریو، به عنوان یك برنامه جهانی برای توسعه پایدار جایگزین آن شد و به هر فصلی ارزیابی هزینه اقدامات پیشنهادی را اضافه نمود. نقش متون غیرالزام آور در پیگیری كنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه (UNCED) گسترش یافت. مجمع عمومی ملل متحد در 22 دسامبر 1992 كمیسیونی در مورد توسعه پایدار (CSD)، «بخاطر تضمین پیگیری موثر كنفرانس مزبور» و «بررسی پیشرفت اجرای دستور كار 21 در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی» ایجاد نمود كه كاملاً با اصول اعلامیه ریو در خصوص محیط زیست و توسعه راهبری می شد. بدین ترتیب، نهادی با یك قطعنامه غیر الزام آور مجمع عمومی ایجاد شد كه وضعیت پایبندی به دو سند بین المللی غیر الزام آور دیگر را مورد بررسی قرار می دهد. رویه گزارش دهی ادواری پیش بینی شده برای كمیسیون توسعه پایدار (CSD)، فن و تکنیکی است كه به طور وسیع برای نظارت بر وضعیت پایبندی به تعهدات قانونی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد اما تاكنون دولت ها بر اساس مفاد معاهده موظف به ارائه گزارش بوده اند. به هر حال، كمیسیون توسعه پایدار (CSD) خواستار اطلاعاتی بر اساس «تعهدات» و «اهداف توافقی» مندرج در دستور كار 21 می باشد، از جمله اطلاعاتی كه به تأمین منابع مالی و انتقال فن آوری مـرتبط می باشند. اهمیت این مفـاد بیشتر در محو كـردن خط میان اسناد بین المللی الزام آور و غیر الـزام آور مـی باشد.

 

4- استاندارد سازی

قواعد بین المللی نه تنها ممكن است توسط دولتها توسعه یابند بلكه توسط سازمانهایی كه در آنها بازیگران خصوصی غالب می باشند نیز توسعه یابند. این استانداردهای توسعه یافته ممكن است مستقیماً برای سازمانهای خصوصی یا برای دولتها بكار گرفته شوند. سازمان بین المللی استاندارد سازی یكی از چنین سازمانهایی می باشد. این سازمان، فدراسیونی است از بالغ بر 100 هیأت استاندارد سازی ملی كه از هر كشور دارای نمایندگی، یک هیأت حضور دارد. سازمان مزبور در 1946 تشكیل شد تا شرایط و استانداردهای فنی را هماهنگ نماید. هر هیأت ملی تركیب نمایندگانش را ایجاد می كند كه بایستی شامل آمیزه ای از تولید كننده، مصرف كننده و دیگر ذی نفعان باشند. هر هیأتی غالباً مقامات دولتی را در بر دارد. در اجلاسهای بین المللی، استانداردهای مزبور را تصویب می نمایند. تا اواخر دهه 80 ، این استانداردها از جمله استاندارد جهانی مدیریت كنترل كیفیت، منبع استانداردهای نو پدید مدیریت زیست محیطی بود. استانداردهایی دیگر از مجموعه مقررات رفتاری مشترك نشأت می گیرد. مشابه همین، استانداردهای مدیریت زیست محیطی، گاهاً رقابتی، در اروپا و در حقوق ملی توسعه یافت.

استانداردهای مدیریت زیست محیطی، ایجاب می کنند که مدیریت گروه مزبور سیاست زیست محیطی آن سازمان را تعیین کند و تضمین نماید که ماهیت، مقیاس و اثرات زیست محیطی فعالیت های آن مناسب    می باشد. هر قابلیت ثبت شده ای باید به پیشرفت مستمر، تبعیت از قوانین مرتبط و پیشگیری از آلودگی متعهد باشد. تعهد مزبور بایستی در دسترس عموم باشد و سازمان مزبور بایستی برای تعیین اثرات زیست محیطی فعالیتهای آن رویه هایی را فراهم نماید. رویه هایی را بـرای مستند نمودن ایـن فـعالیت ها ایجاد و تداوم بخشد، مسئولیت های فردی را مشخص كند، نیروی انسانی مناسب را آموزش دهد و یك برنامه واكنش سریع را آماده سازد. بر این فعالیت ها بایستی به طور ادواری نظارت شود و در موارد عدم پایبندی اقدام اصلاحی اتخاذ گردد. بازرسی های زیست محیطی خواه داخلی یا خارجی ضروری می باشد.

 

5-مجموعه مقررات رفتاری

تعداد فزاینده ای از دستورالعمل ها یا مجموعه مقررات رفتاری در صنعت توسعه یافته است، از جمله شورای صنعت جهانی برای محیط زیست، مجموعه مقررات رفتاری بین المللی فائو در خصوص توزیع و استفاده از حشره كش ها، ابتكار مسئول مراقب انجمن تولید كنندگان مواد شیمیایی، اصول والدز (valdez) یا مسئولیت مشترك زیست محیطی (CERES)، منشور تجاری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در خصوص توسعه پایدار و بیانیۀ گروه داچ / شل (Dutch/shell) در خصوص اصول كلی تجارت. گروه مزبور وظیفۀ «هدایت تجارت به عنوان مسئولیت مشترك اعضای جامعه و نیز نظارت بر قوانین قابل اعمال كشورها كه طی آن، آنها در راستای استانداردهای زیست محیطی و ایمنی و آرمانهای جامعه عمل می كنند»، را اعلام می نماید. 7 دولت تاکید می کنند كه شل بایستی فعالیت های خود را با لحاظ نمودن سلامت و ایمنی هدایت نماید و از محیط زیست به نحو مناسب محافظت نماید و به مقتضیات قانون مربوطه پایبند باشد و برای حفاظت از سلامت، امنیت و محیط زیست اقداماتی را ترتیب دهد. چنین اقداماتی به امنیت عملیات، امنیت تولید، پیشگیری از آلودگی هوا، آب و خاك و تدابیری جهت به حداقل رساندن آسیب ناشی از حوادث مربوط می شود.

نظارت خصوصی ممكن است با اعمال نفوذ اخلاقی یا عملی (تنبیهی) رفتار را به اندازه ای که حقوق اثربخشی دارد، محدود نماید. نقض دستورالعمل های خصوصی ممكن است ملاکی برای تخلف یا قصور باشد كه ابزارهای نسبتاً ارزانی را برای ارزیابی رفتار در مورد یك اختلاف فراهم می نماید. از طرف دیگر، دستورالعمل های خصوصی ممكن است متضمن نظارت حرفه ای انحصاری باشند كه با منافع عمومی در تضاد است و نسبت به قوانین دقت كمتری داشته باشند و با استانداردهای پایین تری نسبت به آنها از طریق فـرایند قانـونسازی طبیعی بـه تصویب بـرسند. آنجائیکه استـانداردها سخت و جدی مـی باشند، ممكن است دستورالعملهای مزبور نادیده گرفته شوند، مگر اینكه فشار عمومی نیرومندی برای پایبندی وجود داشته باشد. اصول والدز 1990 در خصوص رفتار زیست محیطی مشترك که اكنون به عنوان اصول مسئولیت مشترك زیست محیطی (CERES) شناخته شده، ممكن است در چارچوب این ضوابط مورد بحث و مذاكره قرار گیرد. اصول والدز توسط «ائتلاف نظام های اقتصادی مسئول از نظر زیست محیطی»، مرکب از گروهی از سرمایه گذاران و سازمانهای زیست محیطی مورد تصویب قرار گرفت. قصد، ایجاد خودگردانی (Self – governance) مشتركی بوده تا در داخل فرهنگی كه به همه زندگی احترام می گذارد و به استقلال خود افتخار می نماید، رویه های تجاری سازگار با اهداف حفاظت از محیط زیستِ شكننده را برای نسلهای آینده حفظ نماید.


منبع: http://samankianpoor.blogfa.com

نوع مطلب : قوانین و مقررات محیط زیست، تنوع زیستی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برای دانلود مجموعه دو جلدی قوانین و مقررات محیط زیست (جلد اول شامل قوانین و مقررات کشوری و جلد دوم شامل کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی) می توانید از لینک های زیر استفاده کنید: 


نوع مطلب : قوانین و مقررات محیط زیست، 
برچسب ها : مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست،
لینک های مرتبط :
با توجه به ابلاغ دستور العمل بهای جانوران وحشی از حیث مطالبه ضرر و زیان در روزنامه رسمی مورخ 94/04/31 ، جرایم شکار و صید به شرح جداول ذیل می باشد:
حجم پوستر اصلی : 4.8 مگابایت


لینک دانلود پوستر با فرمت PDF

نوع مطلب : قوانین و مقررات محیط زیست، 
برچسب ها : لیست مبلغ ضرر و زیان،
لینک های مرتبط :

 

 

The preservation of the environment, in which the present as well as the future generations have a right to flourishing social existence, is regarded as a public duty in the Islamic Republic. Economic and other activities that inevitably involve pollution of the environment or cause irreparable damage to it are therefore forbidden

نوع مطلب : قوانین و مقررات محیط زیست، 
برچسب ها : The 50th article of Constitution of the Islamic Republic of Iran، preservation of the environment، pollution of the environment،
لینک های مرتبط :

در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست، که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

نوع مطلب : قوانین و مقررات محیط زیست، 
برچسب ها : اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، آلودگی محیط زیست، تخریب محیط زیست،
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
تماس با ما
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic